Nieuwe geluidscontouren vliegbasis?

Toegevoegd op: 13-03-2017
Defensie bereid een nieuw luchthavenbesluit voor met afspraken over de geluidsbelasting rondom de vliegbasis. En in maart neemt de gemeenteraad een besluit over het appartementencomplex  Klein Zwitserland in Gilze. Bewoners in Gilze ontvingen een folder Geencontourenovergilze.nl.  Kern’75 wil U kort bijpraten over deze actuele onderwerpen.

Sinds de komst van de helikoptersquadrons naar vliegbasis Gilze-Rijen is de geluidsoverlast in de omgeving fors toegenomen. Wijken in Rijen Zuid en omgeving Nerhoven-Warande te Gilze hebben het zwaar te verduren met geluid en trilling overlast. De huidige geluidscontouren zijn nog gebaseerd op jachtvliegtuigen en gaat nog uit van een oude systematiek Ke (Kosten eenheden) die minder geschikt is voor helikopters.  In november 2011 heeft op initiatief van Kern’75 de gemeenteraad uitgesproken dat de overlast onaanvaardbaar is en het college gevraagd samen met Defensie een oplossing te zoeken. Walter de Vet (Kern’75) is vanaf 2012 vertegenwoordiger van de omwonenden in de COVM commissie. Hij heeft zich daar hard gemaakt voor de mensen die overlast ondervinden. Mede na lang aandringen moest Defensie op basis van een TNO onderzoek erkennen dat het laag frequent geluid van helikopters oorzaak is van trillingen en schade aan woningen. Het ministerie heeft op basis daarvan ook enkele woningen opgekocht.

Na enkele keren uitstel te hebben gevraagd bereid Defensie nu eindelijk een nieuw Luchthavenbesluit voor. In het Luchthavenbesluit worden nieuwe afspraken gemaakt over de geluidsbelasting rondom de vliegbasis door vliegen met helikopters. Mede door aandringen van de COVM commissie moet voor het nieuwe Luchthavenbesluit een Milieu Effecten Rapportage (MER) procedure doorlopen worden. In een MER studie moet Defensie het milieuvriendelijkste alternatief zoeken met de minste overlast voor omwonenden. Daarbij moet gekeken worden naar waar, hoe hoog en hoeveel er gevlogen kan worden. De aannames en uitgangspunten zijn door Defensie eind 2016 gepubliceerd. Gemeente heeft Defensie opgeroepen tot zorgvuldigheid. Er is een uitgebreide zienswijze ingediend waarin aandacht is gevraagd voor systematiek (oude Ke of nieuwe Lden), geluidskarakteristiek van helikopters die trillingen veroorzaakt, vlieghoogte en spreiding van circuitvluchten. Door wethouder Dols en COVM lid Walter de Vet is ook met verschillende omwonenden in Hulten, Molenschot, Rijen en Gilze overlegd. Nieuwe geluidscontouren hebben immers consequenties voor leefbaarheid en mogelijkheden woningbouw in de diverse dorpen en wijken.

De procedure voor het Luchthavenbesluit loopt nog en een concept MER studie wordt pas medio 2017 verwacht. Wat de nieuwe geluidscontouren worden is nog ongewis. Maar waakzaamheid van allen is vereist. Defensie is een machtig orgaan omdat men zich beroept op het landsbelang. In de COVM vergadering van woensdag 29 maart a.s. (19:30 uur op gemeentehuis in Rijen) staat de stand van zaken van het Luchthavenbesluit geagendeerd. We roepen inwoners op daar aanwezig te zijn. Er is de mogelijkheid om in te spreken.

Aan Nerhoven in Gilze heeft Van der Valk hotelappartementen gebouwd. Nadat deze hotelappartementen gebouwd waren heeft Van der Valk gevraagd de bestemming van ‘horeca’ om te zetten in ‘wonen’ om permanent wonen op deze locatie mogelijk te maken. Kern’75 is hier nooit voorstander van geweest. Het is een locatie buiten de bebouwde kom die in de gemeentelijke structuurvisie nooit aangewezen is voor woningbouw. De locatie er tegenover (rondom Tango) is een voorbestemd ontwikkelt te worden voor bedrijven. En het woon- en leefklimaat is op deze locatie niet goed te noemen door zowel lawaai van A58, helikopters en de invalsweg naar Gilze.

Door een beroep bij de Raad van State moet de gemeente beter onderbouwen waarom de geluidsoverlast op deze locatie bestemming ‘wonen’  in de weg zit. Immers de oude geluidscontour suggereert dat geluidsoverlast meevalt. Het tegendeel is waar. Geluidsmetingen door de gemeente geven echter geluidspieken tot boven 110 dB aan. Daardoor heeft de gemeente aan NLR gevraagd de mogelijke nieuwe geluidscontouren te berekenen op deze locatie. Op basis daarvan lijkt het zeer waarschijnlijk dat de lokatie binnen de nieuwe geluidscontouren komt te liggen. De gemeenteraad neemt zelf geen besluit over de geluidscontouren. Maar moet bij het vaststellen van een bestemmingsplan wel rekening houden met alle mogelijke nieuwe ontwikkelingen.

Voor meer informatie over Kern ’75, neem contact met de fractieleden.