Programma

KERN’75 PARTIJ PROGRAMMA 2014-2018

Download HIER het partijprogramma van Kern '75 2014-2018 in PDF.
 

Inleiding

Kern’75 is sinds 1975 een lokale partij in de gemeente Gilze en Rijen. Vanaf haar oprichting is Kern’75 vertegenwoordigd in de gemeenteraad en maakte de laatste termijnen deel uit van het college van B&W.

Hoewel onze ‘roots’ in Gilze liggen en we daar een speciale band mee blijven houden, heeft Kern’75 zich de afgelopen jaren zichtbaar verbreed naar alle kernen in onze gemeente. Door middel van informatiebijeenkomsten en brainstormsessies ‘Kern ’75 ontmoet’ met geïnteresseerde burgers en maatschappelijke organisaties, toetsen we onze ideeën en werken we gezamenlijk aan eigen voorstellen.

Ook in de komende raadsperiode gaan we daarmee door. Onze fractie- en commissieleden wonen en leven in alle vier de kernen van onze gemeente en zijn zonder uitzondering actief in het sociaal-maatschappelijk leven. Daardoor zijn zij eenvoudig bereikbaar en aanspreekbaar voor de burger. Daarnaast zijn website, mail, telefoon en sociale media niet meer weg te denken uit onze communicatie.

De wereld om ons heen verandert. Woningbouwcrisis, financiële crisis, bezuinigingen en de uitbreiding van gemeentelijke taken zorgen ervoor dat we de komende periode nieuwe prioriteiten moeten stellen. Zaken die in de afgelopen periode zijn voorbereid, willen we in de komende periode graag realiseren. Maar waar nodig zullen we ons beleid bij moeten stellen en financiële keuzes moeten maken.

Kern’75 presenteert hierbij de nieuwe beleidsvoornemens voor de raadsperiode 2014-2018. Daarbij geven wij u meteen inzicht in de resultaten van de afgelopen periode. We kiezen er bewust voor puntsgewijs te werken en de teksten kort en leesbaar te houden.

Wij beseffen dat we eigen beleidsvoornemens niet alleen kunnen realiseren. Daarvoor is een samenwerking in de raad en het college nodig. Kern’75 wil daarin haar verantwoordelijkheid nemen maar heeft daarbij uiteraard opnieuw het vertrouwen van de kiezer nodig.

Uitgangspunten Kern’75

 • Kern’75 is een lokale politieke partij zonder landelijke dogma’s
 • Kern’75 is actief binnen alle kernen van onze gemeente
 • Kern’75 wil het gemeentebeleid beïnvloeden o.b.v. argumenten
 • Kern’75 vindt respect en collegialiteit de basis voor samenwerking binnen raad en college
 • Kern’75 ziet de rol van de gemeente, naast uitvoering van wettelijke taken, voornamelijk als faciliterend en regisserend
 • Kern’75 maakt gebruik van kennis en kracht van burgers en maatschappelijke organisaties
 • Kern’75 ziet de eigenheid van elke kern als grote meerwaarde
 • Kern’75 zoekt steeds naar een goede balans tussen wonen, leven, werken en vrije tijd
 • Kern’75 streeft naar het behoud van goede basisvoorzieningen voor alle inwoners/doelgroepen
 • Kern’75 hecht waarde aan een goed (financieel) vangnet voor hen die het echt nodig hebben
 • Kern’75 pleit voor een weloverwogen financieel beleid waarbij investeringen nog steeds mogelijk zijn
 • Kern’75 realiseert zich dat we samen met andere gemeentes nog daadkrachtiger kunnen opereren

 

Burgers

Gemeentelijke samenwerking

Onze gemeente heeft haar inwoners veel te bieden. Er is volop bedrijvigheid, ruimte om te wonen en te leven en er zijn veel voorzieningen voor sport en cultuur. De voordelen van het wonen in dorpen in het groen zijn goed te combineren met de bereikbaarheid van stedelijke voorzieningen in Tilburg en Breda. Het is belangrijk om die kwaliteiten te behouden en ze verder te versterken.

Om het zelfstandig voortbestaan van onze gemeente ook voor de toekomst te garanderen wordt samenwerking met andere gemeenten steeds belangrijker. Het takenpakket van gemeenten wordt steeds omvangrijker en vergt meer expertise van het ambtelijk apparaat. Om dit takenpakket goed uit te kunnen voeren is ambtelijke samenwerking met omliggende gemeenten een grote en goede stap in de juiste richting.

Op termijn streven wij naar verregaande ambtelijke samenwerking met de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Dongen. Door met deze gemeenten samen te werken willen wij een zelfstandige gemeente blijven en een groene buffer vormen tussen de steden Breda en Tilburg. Bij het schrijven van dit programma heeft de gemeente Dongen nog niet voor ambtelijke samenwerking met Gilze en Rijen gekozen. Voortgang van contacten en afspraken dienen dan ook goed gemonitord te worden in de komende periode.

Dienstverlening

De digitale dienstverlening moet in de volgende periode verbeterd worden op de volgende punten: elektronische toegang tot de overheid, e-authenticatie, informatienummers, basisregistraties en elektronische informatie-uitwisseling. De gehele digitale dienstverlening dient integraal te worden in de periode 2014-2018, alle onderdelen moeten een identieke uitstraling en gebruikersgemak hebben. Alle gemeentelijke producten en diensten moeten digitaal kunnen worden aangevraagd; een uitzondering geldt voor producten en diensten die een fysieke aanwezigheid vragen. Hierdoor brengen we het serviceniveau in de diverse kernen op een meer gelijk niveau. Bij de dienstverlening dient te worden gedacht in mogelijkheden i.p.v. beperkingen, de vraag moet centraal staan.

Wat hebben we bereikt:

 • Deregulering/vermindering van regels (b.v. vereenvoudiging welstand & bezwarencommissie)
 • Verbeteren van klachtensysteem door de BuitenBeter App beschikbaar te stellen
 • Website van de gemeente Gilze en Rijen behoort tot de beste uit de omgeving
 • Telefonische dienstverlening voor bedrijven behoort tot de 3 beste van de 52 Brabantse gemeenten
 • Goede contacten College en Burgemeester met Rijk en Provincie
 • Nieuwe gemeentelijke visie tot stand gekomen met burgers en verenigingen

Wat verdient onze aandacht:

 • Klantgericht werken door bijvoorbeeld werken op afspraak en bijvoorbeeld de paspoorten aan huis af te leveren
 • Deregulering/vermindering van regels
 • Communicatie rondom projecten verder uitbouwen
 • Ambtelijke samenwerking met andere gemeenten levert betere dienstverlening op
 • Robuust, gestructureerd gemeentelijk apparaat; daaromheen een flexibele schil om pieken op te vangen en kwaliteit te waarborgen
 • Meer invloed burgers op eigen leefomgeving
 • Plannen maken en uitvoeren zoveel mogelijk samen met burgers
 • Opnieuw bekijken tarieven en leges op prijs-kwaliteit en kostendekkendheid

 

Veiligheid

Integrale veiligheid

Met de nieuwe drank- en horecawet krijgt de gemeente een toezichthoudende rol. Nu de minimum leeftijd voor het nuttigen van alcohol is verhoogd van 16 naar 18 jaar dienen we hier extra aandacht aan te besteden. Naast controles bij horeca, sportkantines en clubhuizen dienen we ook extra aandacht te besteden aan het zogenaamde "indrinken". Als het "indrinken" gebeurt in de openbare ruimte moeten we handhavend optreden. Daarnaast moeten we ouders informeren over de gevaren van alcoholgebruik door jongeren en hen wijzen op hun verantwoording.

Met het Damoclesbeleid/drugsbeleid treden we hard op tegen het produceren en verhandelen van drugs in onze gemeente. Dit beleid moeten we de komende periode voortzetten. Gilze-Rijen heeft een slecht vestigingsklimaat voor drugsdealers! Om overlast in de openbare ruimte te beperken moeten de BOA’s ook buiten kantooruren goed zichtbaar zijn, juist dan is er overlast op de diverse hangplekken. Overlast in winkelcentrum de Laverije is een gezamenlijke verantwoording van gemeente, winkeliers en omwonenden. Zij dienen dan ook gezamenlijk een plan van aanpak op te stellen en eventuele kosten samen te delen.

Brandweer

De ontwikkelingen in de Veiligheidsregio moeten we scherp in de gaten houden. De prestaties zijn momenteel niet in verhouding met de kosten. In de periode 2014-2018 moeten we weer "in control" komen. Belangrijk is dat er een structurele lobby ontstaat richting de andere gemeentes in de Veiligheidsregio voorafgaand aan besluitvorming in het algemeen bestuur. We moeten samen een vuist maken om te voorkomen dat de grote steden gaan bepalen wat onze brandweer moet doen en hoeveel het mag kosten. We moeten in contact blijven met de vrijwilligers van de korpsen Gilze en Rijen om hun belangen in de grote Veiligheidsregio goed te kunnen blijven behartigen.

Politie

Sinds 2013 is het politieteam Gilze-Rijen/Dongen opgegaan in een groter team; de Langstraat. Team Langstraat bestaat uit de gemeenten Dongen, Gilze-Rijen, Loon op Zand en Waalwijk en valt onder district ‘Hart van Brabant’ en is onderdeel van de nationale politie. De gemeente heeft de regie op de probleemgerichte aanpak waarbij het lokale gezag van de burgemeester en de positie van de gemeenteraad leidend zijn. Onveiligheid trekt zich weinig aan van gemeentegrenzen, lokale problemen reiken soms tot ver buiten de gemeentegrenzen. Een regionale aanpak is dan ook hier nodig. Deze regionalisering brengt vooralsnog geen extra kosten met zich mee, dit moeten we zo houden. Belangrijk is dat we het politiebureau in Rijen en de wijkagenten behouden, zij leveren een grote bijdrage aan zowel de onderdelen veiligheid als dienstverlening.

Wat hebben we bereikt:

 • Inzet beveiliging winkelcentrum De Laverije
 • Positie vrijwillige brandweer in regionale brandweer behouden
 • Actieve maatregelen (sluiten panden) tegen o.a. drugspanden
 • Behoud van de jeugdbrandweer
 • Handhaving aanrijtijden ambulances
 • Ontwikkelen handhavingsbeleid op campings

Wat verdient onze aandacht:

 • Een veilige gemeente: eigen politiebureau, efficiënte brandweer en snel ambulancevervoer. Aanpak van ergernissen (parkeren, hondenpoep, zwerfvuil) door BOA’s
 • Overlast jongeren aanpakken door sluitende aanpak Politie, jongerenwerk, jeugdzorg en justitie
 • Veiligheid in de buurt verhogen door inzet BOA’s buiten kantooruren en/of beveiliging
 • Verder uitvoeren handhavingsbeleid op campings

 

Ondernemers & Werk

Een intensievere samenwerking binnen de regio Hart van Brabant, de werkagenda 2014, is een belangrijk onderdeel van het economisch beleid van onze gemeente. Samenwerking binnen het Hart van Brabant vinden wij belangrijk op een groot aantal beleidsterreinen; ruimtelijk ordening, volkshuisvesting, milieu, economisch beleid en arbeidsmarktbeleid.

We hebben thans een goede verhouding tussen het aantal inwoners en arbeidsplaatsen binnen onze gemeente, dit willen we graag zo houden. Een goede relatie met de grootste werkgever, de vliegbasis, is daarom van groot belang. Ook nauwe samenwerking met het GRIC en het streven naar lokale aanbesteding waar mogelijk zijn belangrijke instrumenten om de werkgelegenheid op peil te houden. We mogen de komende periode niet te veel leunen op projecten rondom Aerospace Maintenance, andere mogelijkheden verdienen ook de aandacht binnen ons economisch beleid. Als gemeente moeten we vooral als uitgangspunt nemen wat er wel mogelijk is voor een ondernemer in Gilze-Rijen dan aan te geven wat de beperkingen zijn.

De decentralisaties hebben een grote impact op o.a. het onderdeel werk en re-integratie. Met het sluiten van het Sociaal Akkoord lijkt het kabinet een forse koerswijziging in te zetten. Zo beperkt het akkoord de voorgenomen decentralisatie naar gemeenten en spreekt van een tripartiete (werkgevers, vakbonden en gemeenten) aansturing op landelijk en regionaal niveau. Wat daadwerkelijk de uitvoering van het akkoord zal zijn is op dit moment niet duidelijk.

Door de economische recessie is de verwachting dat het aantal mensen met een bijstandsuitkering nog zal stijgen. Intensivering van het project Talent 2 Work is dan nodig. We zullen ook moeten kijken of we bijstandsgerechtigden in de regio aan een baan kunnen helpen; iets wat het UWV wel doet maar de gemeente nog niet.

Agrariërs zijn belangrijk voor de gemeente Gilze en Rijen. De gronden van deze groep ondernemers geven, samen met de bossen, onze gemeente het kenmerkende, groene karakter. Daarmee zijn we een aantrekkelijk en bereikbaar alternatief voor steden als Breda en Tilburg. Hoewel de regelgeving van de Provincie leidend is, willen we agrariërs blijven ondersteunen in hun bedrijfsvoering.

Wat hebben we bereikt:

 • Gefaseerde aanleg Midden- Brabant Poortď‚·
 • Hoge uitstroom van uitkeringsgerechtigden door het project Talent 2 Work
 • Realisatie Aerospace Maintenance
 • Beste MKB-gemeente in Brabant

Wat verdient onze aandacht:

 • Ontwikkeling bedrijfsverzamelgebouw Mary Zeldenrustlaan Rijen
 • Ruimte scheppen voor ondernemers door professioneel ondernemersklimaat
 • Eerlijke kans bieden aan lokale ondernemers bij aanbestedingen
 • Stimuleren winkelcentralisatie (bv door creëren van meer gebruiksmogelijkheden van oude pand)
 • Versterken en verbeteren van de samenwerking met het GRIC
 • Verder ontwikkelen bedrijventerrein Midden- Brabant Poort
 • Verloedering oudere bedrijventerreinen tegengaan
 • Aanboren bronnen werkgelegenheid i.s.m. Regio Midden Brabant
 • Mogelijkheden voor aanleg snel internet stimuleren/onderzoeken ook in het buitengebied en industrieterreinen

 

Wonen en leven

Door de financiële crisis is het moeilijk voor ontwikkelaars en kopers om woningbouwprojecten te financieren. Maar er blijft een onderliggende vraag naar woningbouw in onze regio en gemeente. De doelstelling van de gemeente is bouwen naar behoefte in alle kernen. Hiermee wordt geprobeerd in te spelen op de verschillende doelgroepen zoals starters en ouderen. Natuurlijk zijn we hiervoor afhankelijk van regionale afspraken over het woningbouwprogramma.

Gezien de huidige woningbouwcrisis, moet er realistisch gekeken worden welk nieuwbouwproject in de woningbouwplanning opgenomen kan worden. Bevolkingsontwikkelingen, grondexploitatie en financiën zijn daarbij belangrijke pijlers. Om de woningbouwcrisis vlot te trekken moet het streven zijn dat de gemeente in alle vier de kernen kavels uitgeeft voor mensen die zelf of in collectief willen bouwen. Mede door de woningbouwcrisis is de ontwikkeling van Centrumplan Oost in Rijen en het Centrumplan Gilze in het slop geraakt. De komende periode moet de gemeente haalbare plannen ontwikkelen.

Binnenkort zal de gemeente een nieuwe structuurvisie vaststellen voor alle kernen. Deze nieuwe visie moet inzicht geven in de ontwikkeling rond de spoorzone en we moeten plannen uitwerken in regionaal verband en i.s.m. ProRail. Wijziging van de luchthavenwet opent nieuwe mogelijkheden voor inbreidingsplannen in de kernen Molenschot en Hulten. Naast woningbouw moet de groenstructuur in de kernen een belangrijk onderdeel uitmaken van de structuurvisie.

Wat is gerealiseerd, of wat is in uitvoering:

 • Projecten in Rijen: Vita, Van Dorst locatie, Goudsmit Hoff en Vliegende Vennen Oost
 • Veenstraat Molenschot
 • Projecten in Gilze zoals Cijnshof, Koolhof, Wonen aan de Warande en diverse kleine projecten
 • Dorpsontwikkelingsplannen Hulten en Molenschot
 • Verbetering groen in park Wolfsweide, Brabantpark en Mathilde Wibautplein
 • Lijst van gemeentelijke monumenten en beschermwaardige panden in bestemmingsplannen vastgelegd

Wat verdient onze aandacht:

 • Woningbouw Achter de Hoven/centrumplan Gilze te beginnen op de voetbalvelden
 • Haalbaar plan Centrumplan Oost in Rijen
 • Woningbouw naar behoefte; in elke kern moeten voldoende uitgeefbare bouwkavels zijn
 • Starters stimuleren tot woningbouw door stimuleringsregeling (renteloze lening) onder aandacht te brengen
 • Stimuleren van CPO-projecten
 • Ontwikkeling dorpsplein Hulten na omlegging N282 voorbereiden
 • Maatwerk oplossing bieden aan de agrariërs Bolberg, aansluitend op de ontwikkelingen in Gilze-Zuid
 • Herinrichting gebied Heuvel in Gilze, in combinatie met nieuwbouw OBS De Wildschut
 • Nieuwe structuurvisie met o.a. ontwikkeling Spoorzone
 • Studie naar ontwikkelingsmogelijkheden Rutters-Wendel lokatie
 • Plannen uitwerken voor woningbouw in alle vier de kernen na 2020

 

Beheer openbare ruimte / milieu

Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen wordt mede gekeken naar duurzame energieoplossingen om het milieu de aandacht te geven die het nodig heeft. Daarbij denken we aan een woonwijk zonder gasaansluiting en het gebruik van LED verlichting. Daarnaast is het belangrijk om de kwaliteit van het landschap te behouden, en waar mogelijk te herstellen of te versterken. Het reguliere onderhoud in de wijken wordt op een niveau gehouden waarbij de kosten en baten in een goed evenwicht staan.

Agrarische gronden vormen, samen met de bossen, een groene long rondom onze kernen. Deze goede, gezonde uitstraling, is niet alleen waardevol voor onze inwoners maar ook een belangrijke pijler voor o.a. recreatie en toerisme. Samenwerking tussen agrarische bedrijven en natuurverenigingen biedt goede kansen om deze groene long te behouden of zelfs te versterken.

Bij de afvalinzameling is mogelijk gebleken de hoeveelheid afval terug te dringen. De inwoners zien dat terug in een lagere afvalstoffenheffing. Het beleid rond afvalinzameling blijft aandacht vragen om misbruik te voorkomen en de burger een goede service te bieden.

Projecten in de openbare ruimte komen tot stand met een actieve burgerparticipatie.

Wat is gerealiseerd:

 • Intensief overleg met Defensie over problematiek rondom helikopterlawaai o.a. in het COVM
 • Maatregelen genomen om wateroverlast te beperken en rioolvervanging met infiltratiebuizen
 • Diftar is een succes. Minder afval en verlaging van het tarief
 • Verbetering inzamelfrequentie plastic en in het buitengebied
 • Geluidisolatie voor wegverkeer en trein in diverse kernen
 • Natuurontwikkeling ecologische verbindingszone ‘De Boomkikker’, aanleg ommetjes
 • Nieuw kapbeleid
 • Enkele rotondes geadopteerd door bedrijven

Wat verdient onze aandacht:

 • Het aanleggen van ommetjes in alle kernen
 • Goed onderhouden van fiets- en wandelpaden
 • Fietsallee Breda-Alphen onder de aandacht brengen van Staatsbosbeheer
 • Duurzaam bouwen, maar geen extra financiële obstakels opleggen
 • Zwerfvuil en hondenpoep tegengaan
 • Behoud van groen; de juiste bomen op de juiste plaats in overleg met bewoners en NLGR
 • Helikopteroverlast vliegbasis beperken
 • Investeringen in en onderhoud aan het riool meer in regionaal verband afstemmen
 • Verder verduurzamen van de openbare verlichting en gebouwen
 • Centrumgebieden en entree van de kernen fraai maken/houden

 

Mobiliteit

De afgelopen jaren is er door de gemeente gewerkt aan verbetering verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming door herinrichtingen en reconstructies van straten. Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoers Plan (GVVP) is daarbij de onderlegger geweest. De aanleg van Oostelijke Ontsluitings weg Rijen (OOR) is nu afgerond en heeft de overlast van doorgaand verkeer sterk teruggebracht.

Een evaluatie van het GVVP is noodzakelijk om een werkplan te maken voor herinrichtingen/reconstructies voor de komende jaren. Veilige fietsroutes en ontwikkelingen rondom spoorwegovergangen en spoorzone zijn van belang voor het werkplan GVPP.

In regionaal verband is de verbreding van de provinciale weg N282 gepland. Dit is een belangrijk project voor de doorstroming op het hoofdwegennetwerk en de bereikbaarheid van Rijen. Het is erg belangrijk voor de leefbaarheid en ontwikkeling van een nieuw dorpshart in Hulten.

De plannen voor herinrichting van de straten toetsen we steeds aan de hand van 4 factoren: de wensen van de bewoners, verkeersveiligheid, parkeergelegenheid en doorstroming. Om dit te realiseren is burgerparticipatie van belang zodat er gedragen plannen ten uitvoering komen. Dit geldt zowel voor de kernen als het buitengebied.

Wat is gerealiseerd:

 • Aanleg Oostelijke Ontsluitings weg Rijen (OOR) voltooid
 • Herinrichting Schoutstraat/Wittstraat, Mgr. Nolenstraat/Heemskerkstraat en Schoorveken
 • Herinrichting Kerkstraat, Versterstraat Noord en Klaverstraat
 • MER procedure N282
 • Busverbinding van Gilze naar Tilburg en bushaltes zijn verbeterd
 • Minder drempels

Wat verdient onze aandacht:

 • Gemeente werkt mee aan verbreding N282 en bereidt inrichting autoluw Hulten voor
 • Zuidelijke ontsluitingsweg rond Gilze, gefaseerd met woningbouw aanleggen
 • Doorgaand vrachtverkeer weren uit de kernen
 • Herinrichten van straten waar doorstroming of de verkeersveiligheid in het geding is
 • Blijven aandringen op verbetermaatregelen bij de spoorwegovergangen, met als doel een ondertunneling nabij de Vijf Eikenweg
 • Fiets/voetgangersvoorziening nabij de Julianastraat-NS station bij ontwikkeling spoorzone
 • Veilige fietsroutes o.a. fietspad Tilburgsebaan permanent verbeteren
 • Onderzoek mogelijkheden aanleg fietspaden Biestraat en tussen Molenschot en Gilze
 • Openbaar vervoer in de huidige staat behouden
 • Veiligheid nabij scholen blijvend onder de aandacht houden
 • Goede bereikbaarheid winkelgebieden publiek en toeleveranciers
 • Aanpak verkeersonveilige plekken: Constance Gerlingsstraat-Julianastraat-Spoorlaan Noord, Hannie Schaftlaan-Mosstraat en Raadhuisplein

 

Vrije tijd, sport en cultuur

Een bruisend verenigingsleven in Gilze en Rijen zorgt naast levendigheid in onze kernen ook voor een gevoel van saamhorigheid. Initiatieven op het gebied van culturele activiteiten, evenementen en sport zijn belangrijk voor het welzijn en de onderlinge verbondenheid, zowel binnen de kernen als in de gemeente als geheel.

De sportparken van zowel Gilze als Rijen zijn helemaal up-to-date; daarnaast beschikken alle kernen inmiddels over een sociaal cultureel centrum. Momenteel maken we plannen voor optimalisatie van binnensport-accommodaties en zwembad. Bij de plannen voor het zwembad is het realiseren van een bezuiniging op de exploitatie uitgangspunt. Daarmee zijn alle sportvoorzieningen aanwezig om (nieuwe) initiatieven te kunnen ontplooien.

In de toekomst zien we voor de gemeente vooral een faciliterende en regisserende rol op het gebied van vrije tijd, sport en cultuur. Uitvoering zal vooral door de verenigingen, instellingen en in enkele situaties marktpartijen moeten geschieden. Bij het toekennen van subsidies kiezen we voor de gekantelde benadering: wat is echt nodig voor de gebruiker in plaats van waar heeft de vereniging/ organisatie recht op. De praktijk wijst uit dat minder subsidie niet automatisch leidt tot kwaliteitsverlies: ondanks bezuinigingen op Theek 5 hebben we de bibliotheek in beide kernen kunnen behouden en is de vestiging in Gilze uitgeroepen tot beste bibliotheek van Brabant (3e van Nederland).

Het bereiken van een bepaalde leeftijd, leidt niet automatisch tot een aparte status met bijbehorende voorzieningen. Belangenorganisaties voor ouderen zijn, net als cliëntenorganisaties, wel een belangrijke schakel in sociale structuren en zijn daardoor een welkome gesprekspartner voor de gemeente. Het faciliteren van ruimtes en activiteiten blijven we ondersteunen.

Wat is er gerealiseerd:

 • Opening van de MFA in Molenschot
 • Sportpark Vijf Eiken is afgerond
 • Sportpark Gilze is gedeeltelijk verplaatst; verplaatsing TC Gilze is in werking gezet
 • Promotie op toeristisch gebied, o.a. bewegwijzering, aansluiting bij fiets- en wandelnetwerk
 • Bezuinigingsopdracht voor grote instellingen is deels gerealiseerd
 • Plan binnensportaccommodaties Rijen opgesteld

Wat verdient onze aandacht:

 • Blijven stimuleren dat sociaal culturele centra zo optimaal mogelijk worden gebruikt. Samenwerking tussen deze centra kan een gunstige invloed hebben op de exploitatie; de eigenheid(huiskamerfunctie) van elk centrum staat voor ons echter voorop
 • Investeren in binnensportaccommodaties Rijen
 • Nieuw zwembad Rijen tegen lagere kosten
 • Bijdrage aan nieuwe atletiekbaan Spiridon binnen financiële kaders
 • Nieuwe invulling van muziekonderwijs, bijvoorbeeld via muziekverenigingen
 • Stimuleren sport en cultuur voor de jeugd, zoveel mogelijk via bestaande verenigingen en instellingen

 

Jeugd en jongeren

De gemeente wordt m.i.v. 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Hoewel nog niet geheel duidelijk is wat de rol van de gemeente precies gaat worden, weten we wel dat dit veel impact op de ambtelijke organisatie zal hebben. Samenwerking met omliggende gemeenten en uitwisseling van expertise is hierbij onontbeerlijk.

De opvoeding van kinderen is geen primaire taak van het onderwijs of de gemeente; ouders blijven de eerst verantwoordelijke en mogen daarop aangesproken worden. Echter, een vindbare, deskundige en doortastende organisatie die ondersteuning geeft bij opvoedkundige vragen en/of problemen, is van groot belang.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is tot nu toe een papieren tijger gebleken. De opbouw van een goed netwerk op gebied van preventieve voorzieningen en samenwerking tussen alle partners in de keten, moet uitstroom naar de dure jeugdzorg voorkomen.

Er is deze periode veel geïnvesteerd in de huisvesting van basisscholen. Daar gaan we de komende jaren mee door maar we doen dat wel met het verstand voorop: leerlingenaantallen houden we nauwlettend in de gaten en bij de planontwikkeling wordt zoveel mogelijk een integrale afweging gemaakt.

Brede school activiteiten zoals sporten en culturele activiteiten op en na school blijven we ondersteunen; ook muziekonderwijs zou hier deel van uit kunnen maken. Uitgangspunt daarbij is wel dat het onderwijs zelf de invulling ter hand neemt.

Wat is er gerealiseerd:

 • Renovatie / nieuwbouw van basisscholen De Vijf Eiken, St. Jozef, Gerardus Majella en St. Anna
 • De werkwijze van jongerenwerk in Rijen werpt zijn vruchten af
 • Jongerenbus in Gilze
 • Beheersing kosten leerlingenvervoer

Wat verdient onze aandacht:

 • Nieuwbouw schoolgebouwen De Kring, De Brakken en De Wildschut
 • Opbouw van een krachtig en doortastend netwerk voor jeugd en gezinnen om tijdig hulp te bieden en om uitstroom naar dure jeugdzorg te voorkomen
 • Aandacht voor onderwijs achterstanden beleid
 • Bij aanbesteding leerlingenvervoer aandacht voor kwaliteit en kosten
 • Ondersteuning brede school activiteiten, invulling door het veld

 

Zorg

Nu de rijksoverheid meer zorgtaken overhevelt naar de gemeente en enorme bezuinigingen aankondigt, zal de eigen kracht steeds meer worden aangesproken. Wij vinden dat je in eerste instantie zelf verantwoordelijk bent voor je eigen welzijn, zowel op financieel als sociaal vlak. Maar als je het echt nodig hebt, mag je rekenen op goede zorg. De gemeente heeft daarbij vooral een rol als regisseur en helpt de burger naar de juiste instanties en zorgt indien nodig voor een (financieel) vangnet.

Er is een start gemaakt met een cultuuromslag, ook wel ‘de kanteling’ genoemd. Uitgangspunt is niet ‘waar heb ik recht op’ maar ‘wat heb ik nodig’. De zgn. ‘keukentafelgesprekken’ zijn inmiddels een belangrijke pijler bij de toewijzing van WMO-gelden. Dit blijkt een flinke besparing op te leveren, waarbij opvalt dat cliënten het proces overwegend positief beoordelen.

Verdere ontwikkelingen volgen we nauwgezet; ons streven is voorzieningen in Vita en St. Franciscus zoveel mogelijk te behouden.

Wat is er gerealiseerd:

 • Er is een start gemaakt met ‘de kanteling’
 • Invoering ‘Keukentafelgesprekken’ bij de toewijzing van WMO-gelden
 • Mogelijkheden armoedebeleid bekend gemaakt
 • Ondersteuning van de Voedselbank en Stichting Leergeld hebben we kunnen continueren

Wat verdient onze aandacht:

 • Bij toewijzing zorg is het uitgangspunt ‘wat heb ik nodig’ i.p.v. ‘waar heb ik recht op’
 • We zetten het huidige armoedebeleid voort
 • Bij de uitvoering van de WMO kijken we naar een eigen bijdrage naar draagkracht binnen de wettelijke regels
 • Bij het inkopen van zorg staat kwaliteit voorop
 • Bezuinigingen mede realiseren door efficiency in uitvoering
 • Informatie voor hulpzoekenden moet vindbaar, duidelijk en in begrijpelijke taal geschreven zijn
 • Maatschappelijke organisaties nemen vaak al een krachtige plek in een kern in; deze bestaande structuren moeten nog beter worden benut
 • De gemeente kan via regelgeving ruimte bieden voor creatieve oplossingen (bv. ouder-kindwoningen)
 • Een stimulerend en humaan voorzieningenniveau voor (langdurig) zorgbehoevenden, binnen de kaders die het Rijk stelt
 • Zorgverstrekking is niet oneindig; deze kan heroverwogen worden
 • Voorzienigen in Vita en St. Franciscus trachten te behouden
 • Ondersteuning van de Voedselbank en Stichting Leergeld continueren

 

Financiën

Onze gemeente heeft een goede financiële uitgangspositie door een solide financieel beleid in het de afgelopen jaren. We hebben voldoende reserves en voorzieningen waaruit we diverse duurzame investeringen hebben kunnen doen. Investeringen zijn steeds getoetst aan prognose van ons weerstandsvermogen. Er is tijdig geanticipeerd op ontwikkelingen van de woningbouwcrisis door afwaarderen of afboeken van gronden. De afgelopen 4 jaar zijn besparingen in de begroting gevonden en gerealiseerd. We behoren t.a.v. de woonlasten tot de 20% goedkoopste gemeenten van Nederland. Kern ‘75 ziet de woonlasten als totaalpakket: niet uitsluitend de OZB maar ook afvalstoffenheffing en rioolrecht worden daarin meegenomen.

Door de woningbouwcrisis kunnen we niet automatisch meer uitgaan van positieve opbrengsten uit het grondbedrijf. Daar tegenover staat dat we nu een financieringsvoordeel hebben met lage kortlopende rente.

De inkomsten vanuit het Rijk worden na 2014 minder. Daardoor zullen we ook in onze gemeente opnieuw financieel ingrijpende keuzes moeten maken. We zoeken de bezuinigingen bij de ‘kanteling’, ambtelijke kosten, samenwerking met andere gemeentes, reconstructies wegen (niet op onderhoud) en gemeenschappelijke regelingen. We willen echter blijven investeren in diverse projecten zoals in vorige hoofdstukken genoemd. Waar nodig faseren we projecten.

Onzekerheid is er over de financiële middelen van bepaalde taken die het Rijk bij de gemeente neerlegt (de zgn. decentralisaties). Financiële keuzes dienen steeds gemaakt te worden aan hand van actuele cijfers. Onze programmapunten ten aanzien van financiën zijn daarom richtinggevend voor onze keuzes in de toekomst.

Wat is er gerealiseerd:

 • Een solide financieel beleid
 • Duurzame investeringen uit onze reserves en voorzieningen
 • We behoren t.a.v. de woonlasten tot de goedkoopste gemeenten van Nederland
 • Systematiek beoordeling weerstandsvermogen is verbeterd

Wat verdient onze aandacht:

 • Kern’75 staat sinds jaar en dag voor een sluitende, solide begroting en gezonde financiële reserve
 • Voor noodzakelijke duurzame investeringen kunnen we gebruik maken van de reserves
 • Een inventarisatie van alle mogelijke financiële risico’s, bepaalt de hoogte van de benodigde reserves (oftewel het weerstandsvermogen)
 • We voeren een actief risico management in de gehele organisatie. Voor grotere grondexploitatie projecten dienen meerdere scenario’s te worden doorberekend
 • We vergelijken ons met kengetallen systematiek duurzame gemeentefinanciën
 • Structurele lasten moeten met ‘structurele middelen’ worden gefinancierd
 • Lage gemeentelijke woonlasten binnen de 30% goedkoopste gemeenten in Nederland
 • Om de extra taken vanuit het Rijk (de decentralisaties) financieel verantwoord uit te kunnen voeren, kiezen wij voor meer samenwerking met andere gemeenten
 • Kern’75 zal bij bezuinigingen voorzieningen voor burgers zoveel mogelijk ontzien
 • Noodzakelijke bezuinigingen op kosten bedrijfsvoering, gemeenschappelijke regelingen en fasering investeringen
 • De waardering van gronden in de grondexploitatie stellen we regelmatig bij tot reële waardes. Eventuele afboekingen willen we dekken uit de reserve grondexploitatie