Spoorzone Rijen – nieuwe fase in langlopend dossier

26 juni 2018

In de raadscommissie Ruimte van Dinsdag 19 Juni is gesproken over het voorkeursalternatief voor de spoorzone in Rijen in combinatie met ondertunneling aan de Vijf Eikenweg.

Het dossier “Spoorzone Rijen” kent een lange voorgeschiedenis met diverse varianten. Tot uitvoering is het echter nooit gekomen, dit tot frustratie van vele omwonenden: de onzekerheid, toename van overlast door geluid en trillingen, toenemende onveiligheid op de spoorwegovergang en het verouderde perron plus de toename van het treinverkeer maken de situatie op termijn onhoudbaar.  De gemeente is met het Ministerie, de provincie, NS en ProRail in gesprek om de stationsomgeving te verbeteren en knelpunten op te lossen. Het voorkeursalternatief houdt in dat er een tunnel in de plaats komt van de spoorwegovergang Julianastraat-Stationsstraat. Bij het station verdwijnen het middenperron en het derde goederenwachtspoor. Voor Kern ‘75 staat vast dat deze voorkeursvariant alleen haalbaar is als er ook een tunnel komt voor doorgaand verkeer op de N631 Rijen-Oosterhout (Vijf Eikenweg).

Een aantal omwonenden heeft in de commissie Ruimte haar zorgen uitgesproken over dit plan. De impact op de omgeving is groot door o.a. sloop van panden. Daarnaast geven veel bewoners aan dat de huidige situatie -met name door trillingen- niet langer wenselijk is. Kern ’75 deelt de zorgen van bewoners wat betreft aantasting van het wooncomfort. We moeten echter wel realistisch zijn: Door de geplande invoering van Hoog Frequent Spoor zal het treinverkeer de komende jaren toenemen en daarmee komt de leefbaarheid en bereikbaarheid in dit deel van Rijen nog verder onder druk te staan. Kern ’75 is voorstander om het voorkeursalternatief verder te onderzoeken op haalbaarheid. De komende tijd gaan we in gesprek met omwonenden en andere betrokkenen om een goede afweging te kunnen maken in dit dossier. We houden u op de hoogte!

Terug naar archief overzicht