Nieuwe coalitie Gilze en Rijen 2019-2022

10 mei 2019

afgelopen Donderdag 9 mei 2019 heeft een afrondend overleg plaatsgevonden tussen Kern’75, CDA, Gemeentebelang en VVD. De vier partijen zijn blij te kunnen melden dat zij gezamenlijk een concept-coalitieakkoord gesloten hebben dat recht doet aan de grote uitdagingen waar de gemeente zich de komende jaren voor gesteld ziet.

De grote opgaven

De opgaven voor de gemeente gaan de komende jaren alleen maar toenemen. Zo is er een flinke volumegroei in de jeugdzorg, terwijl de budgetten afnemen. Op het gebied van ruimtelijke projecten ligt er een grote opgave, zeker nu projecten als de spoorzone en het centrumplan in Rijen sneller dan voorzien steeds dichter bij de uitvoering komt. Op het gebied van duurzaamheid is de opgave groot voor energietransitie, klimaat en circulaire economie, waarbij we belangrijke keuzes moeten maken. En op terreinen van beschermd wonen, bodemtaken en de omgevingswet krijgt de gemeente de komende jaren ook nieuwe taken. Tegelijkertijd moet er samen met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau gewerkt worden aan een gezamenlijk toekomstperspectief voor een nog beter functionerende de ABG-organisatie. Ook de financiële uitdagingen voor de gemeente zijn de afgelopen tijd gegroeid, waardoor we genoodzaakt zullen zijn om mogelijk ingrijpende maatregelen te moeten nemen. Voor deze grote opgaven is ook een breed draagvlak nodig, zowel maatschappelijk als in de gemeenteraad.

Verkenning

Deze recente ontwikkelingen waren aanleiding om goed na te denken over hoe we de grote opgaven die we als gemeente hebben ten uitvoering kunnen brengen.  De uitdagingen die voor ons liggen zijn groot en vragen ook om een groot draagvlak. Daarom hebben Kern’75, CDA en Gemeentebelang gekeken naar een stabiele en constructieve partner waarmee deze grote opgaven gerealiseerd kunnen worden. Gezamenlijk zijn Kern’75, CDA, Gemeentebelang en VVD tot de conclusie gekomen dat er onderling vertrouwen is om als gelijkwaardige partners de komende jaren samen te werken.

Wethouders

De vier partijen hebben ook met elkaar gesproken over de invulling van het college van burgmeester en wethouders. Naast Aletta van der Veen en Ariane Zwarts zullen Sandra Diepstraten namens het CDA en David Vermorken namens de VVD als wethouder aantreden. De vier coalitiepartijen hebben er alle vertrouwen in dat dit college de grote opgaven waar we als gemeente voor staan samen met de gemeenteraad en onze inwoners waar gaat maken.

Verder proces

Gezamenlijk is een concept-coalitieakkoord vastgesteld dat naar verwachting in de gemeenteraadsvergadering van 20 mei zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Alvorens dat het voorgelegd gaat worden in deze raadsvergadering zullen, zo nodig, de leden van de verschillende partijen hun goedkeuring gevraagd worden. Ook wordt het concept-coalitieakkoord aan de burgemeester voorgelegd. In een extra raadsvergadering op maandag 20 mei zullen ook de beide nieuwe wethouders benoemd en beëdigd worden. Vervolgens zal in het college van burgemeester en wethouders de definitieve portefeuilleverdeling plaatsvinden.

Terug naar Nieuws overzicht