Perspectiefnota: lastige maar verantwoorde keuzes.

8 oktober 2019

In de raadsvergadering van 30 september is de perspectiefnota vastgesteld. De perspectiefnota is feitelijk de onderbouwing van inkomsten en uitgaven waar uiteindelijk de begroting op is gebaseerd. De begroting wordt in November besproken. Zoals bekend hebben we te maken met een fors tekort op die begroting en zijn de keuzes die gemaakt moeten worden lastig: tekorten zijn voor een groot deel te wijten aan taken die vanuit het Rijk zijn overgeheveld naar gemeenten maar helaas zonder het bijbehorende budget: denk hierbij aan jeugdzorg en WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Echt een punt van zorg, zeker omdat we al een nieuwe “winstwaarschuwing” van het rijk hebben gekregen dat er weer ongeveer €400.000 extra bij moet voor de jeugdzorg. Nadat overal goed naar budgetten is gekeken blijft er nog een begrotingsgat over van ongeveer een miljoen Euro. Dan komen pas echt de lastige keuzes. Gaan we schrappen in voorzieningen zoals een sporthal, aanleg van fietspaden of gaan we de subsidies voor verenigingen verlagen? Kern ’75 vind dat allemaal onwenselijk. We houden graag ons voorzieningenniveau op peil en we gaan door met de geplande investeringen in de verduurzaming van wijken, sporthal Achter de Tuintjes in Gilze, een sportzaal in Rijen, de centrumplannen, aanleg van kwaliteitsgroen en bouw van de Wildschut. Het raadsvoorstel voor de bouw van de Wildschut met een totaalbudget van €4,5 miljoen is in dezelfde raadsvergadering vastgesteld en kan nu dus echt starten.

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota hebben we voor een 3-tal punten extra aandacht gevraagd.

  • Duurzaam herinrichten van wijken: Kern ’75 wil dat project Keienbijters Gilze en project Rijen-Noord eerder moeten worden uitgevoerd als dat past binnen de begroting.
  • Fietspad Tilburgsebaan inclusief de groencompensatie: Voor de lange termijn leek het erop dat dit project van tafel was, maar naar beantwoording van de wethouder werd duidelijk dat er alleen sprake is van uitstel tot 2023. Voor de korte termijn moeten er al wel delen van het fietspad aangepakt worden i.v.m. losliggende tegels e.d. Dit wordt uiterlijk in het voorjaar van 2020 aangepakt aldus wethouder van der Veen. Dit is voor de fractie van Kern ’75 acceptabel.
  • Vervangen van de hockeyvelden in Rijen: Deze velden zijn afgekeurd en er moet voor komend seizoen echt iets gebeuren om te voorkomen dat er geen officiële wedstrijden gespeeld meer mogen worden. Wethouder Vermorken heeft aangegeven hier in de begroting ruimte voor te gaan zoeken.

Ter verduidelijking: Vrijwel alle gemeenten in Nederland worden met tekorten geconfronteerd en moeten deze uit eigen middelen dekken. In diverse naburige gemeenten zien we eveneens een forse stijging van lasten terwijl de lasten daar nu al een stuk hoger liggen dan in Gilze en Rijen. Al met al kunnen we tevreden zijn met het financiële perspectief voor onze gemeente: Weliswaar moeten we de OZB verhogen, evenals de toeristenbelasting maar we denken dat deze verdeling de juiste is. De rioolheffing kan met 20% omlaag, da’s dan weer goed nieuws ! Uitgangspunt is dat we blijven behoren tot de goedkoopste gemeenten van Nederland.

Meer informatie: vraag het onze raadsleden

Terug naar Nieuws overzicht