Kern ’75 actueel: Energietransitie in Gilze en Rijen

12 juli 2021

Onze gemeente is druk bezig om in regionaal verband een visie te ontwikkelen om in samenspraak met de inwoners een invulling te geven aan onze energietransitie. Als Kern ’75 vinden wij het belangrijk dat we in samenspraak met onze inwoners, verenigingen en bedrijven projecten gaan realiseren met als hoofdthema’s: Klimaat adaptieve maatregelen, Energieopwekking en Verwarming van woningen/gebouwen.

Om inzage te krijgen in onze opgave is er een REKS opgesteld (R = Regionale, E = Energie-, K= Klimaat, S = Strategie). In deze visie staan de mogelijkheden beschreven hoe we onze gemeente in samenhang met de regio toekomstbestendig kunnen maken. Dit houdt in dat er richting wordt gegeven waar mogelijkheden zijn voor het opwekken van energie met zon en wind. Daarnaast wordt beschreven hoe we onze omgeving kunnen beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast.

Energie zon en wind:
Voor onze gemeente geldt dat wij gezien de aanwezigheid van de vliegbasis geen windmolens kunnen/mogen plaatsen binnen onze gemeentegrenzen. Om toch een bijdrage te leveren aan de energie opwek heeft de gemeente een visie opgesteld; handreiking zonne-energie. In de visie wordt richting gegeven hoe waar en hoe we zonne-energie willen/kunnen opwekken. Enkele belangrijke punten hierin zijn: 1) bedrijven actief enthousiasmeren om op hun bedrijfsdaken zonnepanelen te plaatsen 2) zonnevelden groter dan 2 ha worden afgehouden tot 2023, tenzij er een breed gedragen opvatting is dat een initiatief belangrijk is voor de regio. Als Kern ’75 hebben wij meegeven dat we onze historische dorpsranden niet willen voorzien van zonnevelden.

Warmtetransitie:
Met de Transitievisie Warmte zijn we stappen aan het zetten om in 2050 geen aardgas meer in te zetten voor het verwarmen van huizen/panden of om te koken. Om dit op lange termijn te realiseren worden in onze gemeente nieuwbouwprojecten zonder gasaansluiting opgeleverd. Voor de bestaande huizen is het zaak dat we onze inwoners goed informeren hoe men dit kan aanpakken. Belangrijk hierbij is dat het isoleren van je woning een belangrijke eerste stap is. In de woningbouwscan komt naar voren dat onze gemeente de meeste kans maakt met een All-Electric oplossing voor de meeste huizen. Voor Kern ’75 is het belangrijk dat er een goede balans is tussen de mogelijke oplossingen en betaalbaarheid voor onze inwoners. De gemeente gaat de komende jaren dit gefaseerd in de wijken bespreken. Kern ’75 heeft deze aanpak aanbevolen aan het college. Overigens wel een kanttekening. Of we daadwerkelijk van het gas af gaan 2050 betwijfelen we nog ten zeerste.

Klimaatadaptatie:
Om de veranderingen van ons klimaat beter op te vangen wordt er binnen onze gemeente plannen gemaakt om invulling te gegeven aan verschillenden oplossingen in de wijken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van de huizen en dit niet meer af te voeren via de riolering. Met deze afkoppeling voorkom je overbelasting van het riool bij extremen regenbuien en zorg je er ook voor dat hemelwater in de bodem trekt om uitdroging te voorkomen. Ook het aanbrengen van geschikt groen in de wijken door inwoners en Gemeente draagt ertoe bij dat de opwarming in de wijk iets wordt gereduceerd. Daarnaast heeft groen ook een belangrijke functie om CO2 te absorberen.

Als Kern ’75 zijn we ons ervan bewust dat de energietransitie een grote beweging is voor onze inwoners en vinden wij het belangrijk dat iedereen hieraan kan meedoen.

Lijkt het u leuk om mee te praten over deze diversiteit aan onderwerpen. Kern ’75 nodigt u uit om contact op te nemen via info@kern75.nl of onze fractieleden. Wij zoeken inwoners met een positieve blik die hun steentje bij willen dragen aan onze mooie gemeente om deze nog mooier te maken. Ruud van Iersel, Martijn Bink, Pieter van Laerhoven, Wim Broeders en Corné Machielsen.

Terug naar archief overzicht