Kern ‘75 actueel: Begroting vanaf 2026 onderuit vanwege keuze Den Haag

31 oktober 2023

Afgelopen donderdag waren we als raads- en commissieleden uitgenodigd deel te nemen aan de carrousel over de begroting 2024 en de tussentijdse rapportage 2023.

Dit betekent dat elke fractie in de gelegenheid was om over deze documenten vragen te stellen aan de ambtenaren. Zo konden we ons een laten informeren en een goed beeld vormen over de voortgang van projecten of het oppakken van nieuwe projecten in 2024.

In de tussentijdse rapportage 2023 is inzichtelijk gemaakt wat de status is van het vele werk dat in uitvoering is. Het is goed te zien dat vacatures weer ingevuld zijn, en dat projecten worden opgepakt. Eén van deze projecten is het voorbereiden van belangrijke maatregelen om regenwater sneller en op een duurzame manier af te voeren, met name om in Rijen de kans op wateroverlast kleiner te maken.

Het college van B&W heeft de begroting 2024 opgesteld naar aanleiding van de besluiten op de perspectiefnota. Ondanks een sluitende begroting voor 2024 blijft helaas het financiële perspectief op de langere termijn onzeker. Dit komt doordat het Rijk besloten heeft om per 2026 over te stappen op een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten. Hierdoor is een disbalans tussen taken en middelen vanaf 2026, omdat de te ontvangen gelden minder zijn, zonder dat gemeentelijke taken verdwijnen.

Wij vinden het goed dat het college een signaal afgeeft naar het Rijk en het toekomstige nieuwe kabinet en laat zien dat we taken en plannen hebben, maar dat dit niet te realiseren is als de disbalans blijft bestaan. Wel verdient het de aandacht om het komend jaar al na te denken wat we als gemeente kunnen doen, als het nieuwe kabinet niet komt met een aanpassing op deze financieringssystematiek.

Na deze informatieve avond gaan we ons een oordeel vormen over een aantal zaken, die we tijdens de raadsvergadering op maandag 13 november gaan uitspreken. Je bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Lijkt het je ook leuk een bijdrage te leveren? Kern’75 verwelkomt je graag om mee te helpen met veranderingen. Wil je kennismaken, neem dan contact op via info@kern75.nl.

Terug naar archief overzicht