Begroting vastgesteld: een unaniem raadsbesluit

13 november 2018

Maandagavond 5 november is de gemeentelijke begroting voor 2019 vastgesteld. Dit gebeurde unaniem: alle partijen hebben daarmee hun goedkeuring gegeven en dat geeft vertrouwen om tot uitvoering te komen van de ambities en uitdagingen die ons te wachten staan, ook na 2019.

De grote ambities die we hebben op gebied van Centrumplannen, Spoorzone, reconstructie Hulten, de Wildschut, renovatie sporthal Achter de Tuintjes, sporthal in Rijen en nog veel meer vraagt iets van ons allemaal. Om onze kernen leefbaar te houden zijn deze projecten wel nodig en daar horen ook middelen bij. Ondanks de extra verhoging van de OZB blijft de gemeente Gilze en Rijen nog steeds horen tot de 20% gemeenten met de laagste belastingdruk. Maar wel met goede moderne basisscholen, sportvoorzieningen, centrumgebieden en een veilige, leefbare spoorzone. Tevens zijn er enkele moties aangenomen waarmee aan het college opdracht gegeven wordt tot uitvoering van bepaalde zaken.

Unaniem is door de raad gevraagd een onderzoek te starten naar gezamenlijke huisvesting van de ABG-organisatie en is er een amendement aangenomen die actief inzet vraagt voor bestrijding van uitkeringsfraude. Verder is op initiatief van Kern ’75 en met steun van PvdA en CDA een motie aangenomen die vraagt om bij de staatssecretaris te pleiten voor verkorting van asielprocedures om de problematiek rond asielkinderen die hier inmiddels deel uitmaken van de samenleving en de maatschappelijke onrust die dit teweeg brengt in de toekomst te voorkomen.

Versnelling woningbouw.

Kern ’75 heeft gevraagd om versnelling van woningbouwprojecten gezien de krapte op de woningmarkt. Kern ’75 wil dat in de kern Molenschot op korte termijn een woningbouwplan gaat komen. Ook de OOR-zone moet wat ons betreft uitgewerkt worden tot een bestemmingsplan waar we ook voor Rijen in woonbehoefte kunnen voorzien. In Gilze zien we kansen met bestemmingsplan Wendel-Zuid. Dit plan ligt klaar en wij gaan het college vragen om hier woningen te ontwikkelen zoals Tiny Houses en patiowoningen. In de huidige planning zijn hiervoor onvoldoende mogelijkheden.

Kern ’75 is blij met de behaalde resultaten: met een sluitende begroting kunnen we verder met de ambities uit het coalitieprogramma.

 

 

 

 

Terug naar archief overzicht