Verkeersontsluiting Gilze Zuid

20 maart 2017

Enige tijd geleden heeft het college een overeenkomst bereikt met de Provincie Noord-Brabant over de ontwikkeling van woningbouw in Gilze Zuid-West. Kern’75 wil u hierover bijpraten.

In de structuurvisie van de gemeente Gilze en Rijen staat al geruime tijd dat in de toekomst gebouwd gaat worden in het gebied Gilze Zuid-West. Na lange onderhandelingen heeft wethouder Starreveld een overeenkomst met de provincie bereikt over het bouwen van woningen.

 

Wat ging eraan vooraf: In 2009 heeft de gemeente Gilze en Rijen ruim 7 hectare grond gekocht ten zuiden van de kern Gilze. Voorafgaand aan deze aankoop heeft de provincie toegezegd 4 hectare grond van ons te zullen afnemen voor eind 2014 met een gewijzigd bestemmingsplan, teneinde daar 30 Ruimte-voor-Ruimtewoningen te realiseren. Gedurende de jaren daarna is in goed overleg met de provincie een plan voorbereid. In september 2014 heeft het college ingestemd met de overeenkomst welke toen was voorbereid en met het gemaakte stedenbouwkundig plan voor dit gebied. Korte tijd daarna vernamen we dat de provincie de overeenkomst toch niet wenste te tekenen. Vanaf dat moment hebben opnieuw onderhandelingen plaats gevonden. Deze verliepen eerst moeizaam maar hebben uiteindelijk tot een resultaat geleid dat tot tevredenheid stemt. Uiteindelijk heeft het college in december 2016 een overeenkomst gesloten met de provincie over de verkoop van de betreffende gronden. De provincie gaat in het plangebied 65 woningen bouwen dan wel kavels uitgeven waarvan 34 Ruimte-voor-Ruimtekavels.

Natuurlijk een mooi resultaat dat we na de ontwikkeling van het centrumgebied verder kunnen met de bouw van woningen in de kern van Gilze. Wel hebben we onze zorg over de verkeersafwikkeling van het te bebouwen gebied. De huidige ontsluitingswegen zoals nu ingetekend door de provincie zijn voor Kern ’75 geen acceptabele optie. De Meierstraat en de Versterstraat hebben onvoldoende capaciteit om de toename van de verkeersbewegingen te kunnen verwerken. Al langer geleden is op initiatief van Kern’75 een motie aangenomen in de raad om bij ontwikkeling van Gilze-Zuid een ontsluitingsweg te realiseren. Kern ’75 heeft daarom wethouder Starreveld gevraagd voordat de procedure van een bestemmingsplan voor het gebied te komen met een visie en plan voor een goede gebiedsontsluiting voor het verkeer in Gilze Zuid. Dit is door de wethouder toegezegd.

Terug naar archief overzicht