​Gemeenteraad eensgezind over geluidscontouren

7 april 2017

Op 3 april nam de gemeenteraad een besluit over het appartementencomplex  Klein Zwitserland in Gilze. Het ging daarbij onvermijdelijk ook over geluidsoverlast door helikopters en mogelijk nieuwe geluidscontouren. Kern’75 wil U kort bijpraten over deze actuele onderwerpen.

Een politiek beladen dossier. De hotelappartementen van Van der Valk aan Nerhoven in Gilze.  Door een beroep bij de Raad van State moest de gemeente beter onderbouwen waarom de geluidsoverlast op deze locatie bestemming ‘wonen’  in de weg zit. Kern’75 concludeerde dat het nu geen goed woon- en leefklimaat is op Nerhoven / Klein Zwitserland omdat je bij helikopterlawaai rekening moet houden met de langzame passage en rattle noise. En met uitzondering van 3 raadsleden deelden alle andere raadsleden die conclusie.

Tijdens de raadsvergadering kwamen vele stukken voorbij. In één van de NLR rapporten is er een wellicht ongewilde inkijk in de plannen van Defensie over nieuwe geluidscontouren. Terecht reden voor vele mensen om ongerust te zijn. Velen tekenden daarom de petitie ‘geen contouren boven Gilze’. In de raadsvergadering sprak Kern’75 daarom duidelijk uit een uitbreiding van 35 Ke contouren over woongebieden onaanvaardbaar te vinden. De grenzen van die woongebieden zijn het resultaat van jaren van zorgvuldige Ruimtelijke ordening, verankerd in bestemmingsplannen en het kan niet zo zijn dat dit in één streep doorgehaald wordt. Het aantal zwaar geluidgehinderden neemt dan fors toe, terwijl de gemeente Gilze en Rijen en COVM commissie juist pleiten voor het zoeken naar het beste alternatief om het aantal zwaar geluidgehinderden te doen verkleinen. En  eventuele geluidsisolatie van woningen is slechts een lapmiddel. Het is hoogste onzeker trillingen voorkomen kunnen worden. En het is al helemaal geen oplossing voor tuin en terras.

Op initiatief van Kern´75 nam daarom de gemeenteraad een motie aan over Geluidscontouren. Daarin werd uitgesproken dat uitgangspunt van de mer-studie moet zijn om naar alternatieven te zoeken en het minst milieuvervuilende alternatief te overwegen. Besloten werd om het college van B&W opdracht te geven om bij het bestuurlijk overleg met Defensie over het concept mer de ligging van de 35 Ke-contour over woongebieden ter discussie te stellen. Het college moet daarover terugkoppeling geven aan de gemeenteraad. Na kort overleg tussen de fracties in de gemeenteraad over de tekst, had deze motie steun van alle partijen.

Voor het college is deze motie een steun in de rug. Want anders dan dhr. Van Poppel, toevallig ook directeur v.d.Valk, sommige wilde doen geloven was en is het college van burgemeester en wethouders helemaal niet bereid om mee te werken aan een uitbreiding van de contouren. De procedure voor nieuwe geluidscontouren loopt nog. Deze procedure komt van uit de hoed van Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) die de nieuwe contouren zal vaststellen.

Gemeenteraad, het college, bewonersgroepen en hun vertegenwoordiger in de COVM commissie kunnen zich nu samen hard maken in het dossier Luchthavenbesluit.  Samenwerking is belangrijk want het is taaie en technische materie. En Defensie is een machtig orgaan. Raadslid Walter de Vet voelt zich zeer betrokken bij dit dossier en wil zich hier ten volle voor inzetten in COVM commissie en de gemeenteraad.  Hij werkt daarin nauw samen met wethouder Dols.

Terug naar archief overzicht