Kern ‘75 actueel: Update duurzame herinrichting straten Rijen Noord-Oost

17 maart 2024

In 2020 heeft de gemeenteraad een raadsvoorstel aangenomen voor de herinrichting van verschillende straten in Rijen vanwege aanzienlijke wortelopdruk. Dusdanig dat het heeft geleid tot overlast, gevaarlijke situaties en soms ook schade, Er is een selectie gemaakt van straten in het gebied waarbij de wortelopdruk tot de grootste problemen leidt. Dit betreft Riekevoort, Mosselaar, Doornbos; Zaaren, Sterkenhoeve, Wouwerbroek en Breebroek. Bij de realisatie zijn in overleg met bewoners en belanghebbenden participatietrajecten, waaronder NLGR, doorlopen. Vanwege de omvang van het project is het ingedeeld in deelprojecten.

Riekevoort en Mosselaar
Het eerste deeltraject Riekevoort en Mosselaar is inmiddels gerealiseerd. Het hier nieuwe aangelegd riool in is een infiltratieriool. Dit betekent dat bij regenval allereerst het water via dit systeem wordt geïnfiltreerd in de (zand)bodem. Pas als dit niet meer mogelijk volgt een overstort op de wadi’s. Het water dat op straat valt, wordt via de kolken afgevoerd naar het infiltratieriool. Het regenwater van de woningen, die aan de voorzijde zijn afgekoppeld wordt ook afgevoerd naar dit riool. Dit water zakt uiteindelijk in de bodem weg. Binnen het project zijn ook de parkeervakken vergroend.

Doornbos
Voor de werkzaamheden in het tweede traject worden diverse bomen vervangen en is één rij bolcacia’s verwijderd. De noordelijke rij bolcacia’s blijft gehandhaafd. In de zijstraten blijven, daar waar mogelijk de bomen staan. In de straten wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd waardoor afkoppeling van regenwater mogelijk is (conform het masterplan afkoppelen Rijen). Indien nodig worden kabels en leidingen verlegd. In het plan worden klimaat adaptieve en duurzame maatregelen toegepast zoals hergebruik van materiaal, terugdringen van het oppervlak aan verharding om zo extra ruimte te maken voor groenvakken en -stroken, toepassing van waterdoorlatende bestrating enz. In de aanleg van het groen is ook biodiversiteit een belangrijk punt. Bij de nieuwe en bestaand bomen wordt groeiplaatsverbetering toegepast. Verkeersveiligheid is ook een belangrijk aspect; in overleg met bewoners en belanghebbenden zijn diverse snelheid remmende en attentie verhogende maatregelen bepaald en in het plan opgenomen.

Sterkenhoeve
Het college heeft onlangs het definitieve ontwerp vastgesteld van deelproject 3, Sterkenhoeve. Hierover later meer.

Wil je meepraten, bijvoorbeeld over de inrichting van je woonomgeving, neem dan contact op met één van de raadsleden of via info@kern75.nl

Terug naar archief overzicht