Inbreng Kern ’75 met betrekking tot de begroting 2022 Gilze & Rijen

15 november 2021

Op donderdag 11 november 2021 was er de begrotingsraad 2022. Corné Machielsen hield onderstaand betoog namens Kern ’75.

Voorzitter, als eerste dank aan de ambtelijke organisatie en het college voor het opstellen van de begroting. De begroting 2022: een bijzonder jaar dat we tegemoet gaan als gemeenteraad. Het zijn immers weer gemeenteraadverkiezingen en wel op 16 maart aanstaande. Mooi om te melden is dat ik als lijsttrekker de mooie club van Kern ’75 aan mag voeren en dat zal ik met trots doen.

Voorzitter, eerst kijk ik terug op de afgelopen periode. Een bijzondere periode in vele opzichten. Een bijzondere coalitievorming, een nieuwe burgemeester, een vertrekkende wethouder, een extra coalitiepartner, nieuwe wethouders, nieuwe griffier en een afsplitsing van een partij. Zelf hadden we een wisseling in de gemeenteraad met het vertrek van Jeroen van Gils en de komst van Martijn Bink.

Voorzitter, maar ook in andere opzichten is het een bijzondere periode geweest. Corona! Corona heeft sporen nagelaten en we zijn er nog niet vanaf. Digitaal vergaderen, afstand houden, mondkapjes, vaccinaties, bedrijven zoals horeca en sportscholen gesloten en verenigingen konden niet doen waar ze goed in zijn. Maar ook eenzaamheid en verlies van dierbaren is ons alle in de nabijheid waarschijnlijk overkomen. Gelukkig zijn bedrijven en organisaties financieel geholpen door de overheid. En ook verenigingen en instanties worden bijgestaan als ze het financieel lastig hebben. Dit ook in de gemeente Gilze en Rijen. We mogen er trots op zijn dat we dit samen mogelijk kunnen maken en dat zijn wij dan ook als Kern ’75.

Voorzitter, in de afgelopen jaren hebben we vele mooie dingen bereikt en het coalitieakkoord is in grote lijnen uitgevoerd of het komt eraan. Denk aan de bouwplannen in Vliegende Vennen, Marechausseekazerne, Wendel, Blokske, Laarspad. Ook Centrumplan Gilze is in uitvoering en voor centrumplan Rijen ziet het er ook goed uit. Maar ook wijken die aangepakt worden zoals de Keienbijters in Gilze en de Militaire wijk in Rijen zijn mooie projecten. Met de fietsallee, de snelfietsroute, fietsstroken tussen Gilze en Molenschot, Kapelstraat in Molenschot, Alphenseweg en de Biestraat in Gilze is onze mooie gemeente een stukje fietsvriendelijker geworden. Maar ook de spoorzone wordt een mooi gebied om straks te wonen, te werken en te verblijven en zorgt niet voor een splitsing van Rijen zuid en Rijen noord. Onze sportvoorzieningen zijn van een bijzonder hoge kwaliteit. Den Butter hebben we gebouwd, de Margiethal gaan we komend jaar bouwen en Achter de Tuintjes krijgt ook een forse renovatie, sportvelden van VV Rijen en Hockey zijn vernieuwd en ook het hoofdveld van VV Molenschot wordt aangepakt. Voor de BUDO en RHV is een mooie locatie gevonden en geheel opgeknapt. Met de kwaliteit van de schoolgebouwen is het prima gesteld. Bijna alle scholen zijn aangepakt met recent nog de Wildschut. Verder heeft Theek 5 in de Boodschap een mooie update gehad.

Met duurzaamheid hebben we ook slagen gemaakt. Gemeentelijke gebouwen worden voorzien van zonnepanelen, straatverlichting is aangepakt, onze inwoners scheiden veel beter hun afval en er wordt goed nagedacht hoe we met energie om moeten gaan in de toekomst. Bovendien wordt Rijen Noordoost aangepakt om hier de overlast met regenwater en wortelopdruk tegen te gaan. Bisschop de Vetplein kan ook een klimaatplein genoemd worden met meer groen en een waterberging. Ook met kwaliteitsgroen D’n Steenakker, het Mollebos, Wendel, ecologische verbindingszone Boomkikker zijn mooie resultaten geboekt. En voor onze inwoners is er een mooie subsidieregeling gemaakt om zelf aan de slag te gaan met verduurzaming. Natuurlijk hebben we ook tegenvallers gehad. Denk dan aan het voornamelijk het toenemen van de kosten in de ouderen- en jongerenzorg. Hier krijgen we van het Rijk miljoenen minder dan dat we aan kosten hebben. En toch hebben we onze inwoners de zorg kunnen bieden die ze nodig hadden en daar zijn we trots op.

Voorzitter nu ga ik dan in op de begroting en pak er een paar thema’s uit.
Waar ik mee start is dat we content zijn met de voorgelegde begroting. We blijven naar verwachting bij de goedkoopste gemeenten van Nederland behoren en dat terwijl we toch fors blijven investeren in voorzieningen voor onze inwoners.

Bestuur en ondersteuning:
We zetten in om onze gebouwen verder te verduurzamen zoals de gemeentewerf, de brandweerkazernes, het Oude Raadhuis en A16. Ook is er veel aandacht voor sport en beweging. Inwoners kunnen hier overigens zelf actief ideeën voor aandragen die dan gefinancierd kunnen worden uit het Coronafonds.

Veiligheid:
Uitvoering wordt gegeven aan het programma veiligheid en het integraal veiligheidsbeleid. De vrijwillige brandweer zal goed gefaciliteerd worden en daar zijn wij als Kern ’75 content mee.

Wegen en Verkeer:
Wat hebben we veel gedaan en wat staat er nog veel in het verschiet. De spoorzone met de snelfietsroute, de fietsvoorziening richting Riel, maar ook het Heuvelplein, Lange Wagenstraat, Wijk Keienbijters, de Poppelstraat en de Militaire wijk. Daarnaast maken we een fietsplan voor de gemeente en de wandelpaden rondom de warande worden opgeknapt. Mooi ook is dat we het Wilhelminaplein een impuls gaan geven en dat wordt samen met inwoners opgepakt. Een aanpak die wij als Kern ’75 nastreven.
Voorzitter, wel hebben we nog een punt dat we graag meegenomen zien worden in de planning met het onderhoud aan wegen. Het betreft een stuk Raadhuisstraat en een stuk Nieuwstraat. Hiervoor dienen we samen met CDA, D66, Gemeentebelang, PvdA en VVD een motie in om deze stukken weg mee te nemen in de werken die er nu al in uitvoering zijn. Het dictum van onze motie luidt: Om in de tweede raadscyclus in 2022 de commissie ruimte en gemeenteraad te informeren wat de mogelijkheden zijn om de tussenliggende delen in de Nieuwstraat en Raadhuisstraat mee te nemen in het werk bij respectievelijk Heuvelplein, Centrumplan en Bisschop de Vetplein. Dit inclusief de financiële haalbaarheid.

Economie:
Het gaat goed met de verkoop van percelen op de bedrijventerreinen. Helaas lopen we wel een beetje achter de feiten aan. Kern ’75 roept al jaren dat haast gemaakt moet worden met het bestemmingsplan voor fase 2 van Midden Brabant-Poort. Helaas gaat dat zeker nog een jaar duren voordat we daar echt aan de slag kunnen. Een gemiste kans om de werkgelegenheid te waarborgen voor onze inwoners. Ook gaan we aan de slag met een toetsingskader voor recreatie in het buitengebied. Hiermee kunnen we de kwaliteit van het buitengebied blijven garanderen en goede afwegingen maken. Het is goed om hierbij samen op te trekken met Toerisme de Baronie, de Regio Hart van Brabant, NLGR en ZLTO.

Onderwijs:
We mogen heel trots zijn op onze onderwijsvoorzieningen. De Wildschut is gereed en nu alleen nog basisschool Prinsenbos en ook die staat op de planning. Verder wordt gewerkt aan een lokaal educatieve agenda met de scholen. Deze had er al moeten zijn, maar begrijpelijk hadden de scholen andere prioriteiten met corona de afgelopen periode.

Sport, cultuur en recreatie:
Onze sportvoorzieningen mogen er zijn. In Rijen wordt een nieuwe hal gebouwd op de locatie van de Margriethal en het hoofdveld van VV Molenschot krijg een opknapbeurt. Helaas hadden we het project Achter de Tuintjes graag in uitvoering gezien. Uit onze vragen in de carrousel bleek dat gebouwenbeheer niet goed in beeld had wat de kwaliteit was van het huidige gebouw. Aanvullende aanpassingen blijken nodig en hoge grondstofprijzen gaan zorgen dat er meer budget nodig is. In Gilze is kwaliteitsgroenproject D’n Steenakker zo goed als afgerond en graag zouden we als Kern ’75 een soortgelijk project hebben in Rijen. Ondanks alle inspanningen is het tot op heden niet gelukt om het project Moerstraat echt vlot te trekken. Kern ’75 zou Kern ’75 niet zijn als ze toch een lans willen breken. Belangrijk is dat we weten wat de visie is van het college op het gebied en daarvoor hebben we samen met PvdA, CDA, VVD en Gemeentebelang een motie opgesteld. Het dictum van de motie luidt: Om uiterlijk in februari 2022 in een principe-uitspraak te doen over de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden op de locatie Moerstraat in Rijen en de uitkomst hiervan in een RIB voor te leggen aan de commissie ruimte.

Maar als Kern ’75 hebben we niet stilgezeten. Wij zijn zelf aan de slag gegaan om een inspiratie visie te maken van wat je met het gebied zou kunnen. Deze inspiratie visie kan aan eenieder die het wil ontvangen krijgen. Na de uitspraak van het college kan de werkgroep, waar Kern ’75 ook een bijdrage aan wil leveren verder met de plannen. Ons idee is om er zowel woningbouw als kwaliteitsgroen te gaan realiseren. Hiermee doen we iets aan woningentekort en voegen we kwaliteitsgroen toe. Wij denken dat met de inspiratie visie waarbij gekeken is naar het verleden en de kwaliteiten van het gebied een mooie basis ligt.

In deze paragraaf zijn we verheugd te lezen dat ook in Hulten een klavertje komt. Kern ’75 als initiatiefnemer voor de motie Klavertje Hulten ziet hiermee de wens voor de Hultenaren werkelijkheid worden.
Waar we als Kern ’75 als geruime tijd extra aandacht voor vragen is meer budget voor beheer en onderhoud van de groen en wegen. Het extra budget wat we nu toevoegen is wat Kern ’75 betreft een eerste stap en lang niet voldoende om de kwaliteit van de openbare ruimte op een goed niveau te krijgen. Ook in de toekomst zal meer budget nodig zijn en dit zal ook één van de speerpunten zijn voor Kern ’75 in de toekomst.

Sociaal domein:
Het afgelopen jaar zijn de kosten voor de zorg weer extra omhooggegaan met miljoenen en dit zonder dat het Rijk gemeenten hiervoor compenseert. Door goed werk van het college en de ambtelijke organisatie heeft dit gelukkig niet hoeven lijden tot keuzes die onze inwoners echt raken. Voor onze inwoners die de zorg echt nodig hebben zullen we altijd blijven leveren, maar er moet wel een modus komen die het voor de gemeente betaalbaar houdt. Met de koers sociaal domein ‘Samen verschil maken’ denkt Kern ’75 onze inwoners die het nodig hebben de zorg te kunnen blijven leveren.

Volksgezondheid en milieu:
De grootste opgave voor onze gemeente is hoe een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendig landschap en dat is naast de energietransitie een hele grote opgave die we niet in een paar jaar opgelost hebben. Een grote opgave die we niet als gemeente alleen kunnen realiseren en dus is het belangrijk om als regio goed samen op te trekken. Belangrijk is zeker dat we ook als gemeente Gilze en Rijen stappen gaan zetten die binnen onze mogelijkheden passen.

Ruimtelijke ordening:
Komende jaren gaat er veel gebouwd worden in onze gemeente en dat is goed. Toch hebben we nog steeds zorgen over de beschikbaarheid van koopwoningen in het goedkope segment. Wij vragen hier extra aandacht voor bij het college, ook al weten we goed dat dit niet eenvoudig op te lossen is.

Voorzitter, over de begroting praten zonder het te hebben over de euro’s kan natuurlijk niet. Kern’75 is van mening dat we als politiek best wat trotser mogen zijn wat we allemaal doen voor onze inwoners, bedrijven en organisaties. Met een zeer beperkte verhoging van gemiddeld €5 euro aan belastingen per gezin laten we zien dat lasten zeker in vergelijking met omliggende gemeenten op een heel laag niveau liggen. Alphen-Chaam gaat in 2022 €1015 betalen, Baarle €759 en wij €626 per jaar. En vergelijkbare gemeenten Goirle betaald komend jaar €814 en Dongen €896. Wij doen het dus heel goed. Ook onze reserves gaan langzaam maar zeker weer de goede kant op, al is hier een verbetering nog wel wenselijk.
Concluderend, met een beperkte stijging van de lasten kunnen we heel veel mooie dingen doen voor onze inwoners, bedrijven en organisaties. Kern ’75 zal instemmen met de begroting.

Voorzitter, als afsluiter. We zijn er als gemeenteraad voor iedereen, voor alle inwoners ongeacht kleur, geaardheid, geslacht, beperking of politieke voorkeur. Een gezamenlijk taak en verantwoordelijkheid die we samen zullen moeten uitvoeren, ongeacht welke partij we vertegenwoordigen of dat we behoren tot de coalitie of oppositie. We staan samen voor de taak onze mooie gemeente nog mooier te maken voor al onze inwoners. Kern ’75 blijft zich hiervoor inzetten.

Corné Machielsen

Fractievoorzitter Kern ’75

Terug naar archief overzicht