Week van commissievergaderingen

8 februari 2023

Maandag 30 januari kwam de commissie middelen bijeen. Hierin kwam o.a. aan de orde een voorstel tot vaststellen van gedragscodes voor bestuurders van de gemeente Gilze en Rijen. Deze was verouderd en sloot niet meer aan bij de huidige leefwereld. Daarnaast een voorstel over het beschikbaar stellen van extra budget voor duurzaamheidsleningen. Omdat hier op grote schaal gebruik van is gemaakt dient hiervoor extra budget te worden vrijgemaakt. In het kader van de ABG-organisatie is gesproken over de huisvesting van de bestuurszetel van de gemeente Gilze en Rijen. Intentie is om deze te behouden op de huidige locatie aan het Raadhuisplein, er is budget gevraagd om dit nader uit te werken. Er komt namelijk ruimte vrij omdat een ander agendapunt ging over de centrale huisvesting van alle medewerkers van de ABG-organisatie. In het verleden is namelijk door de besturen van de ABG-organisatie afgesproken om deze op één plek onder te brengen. De voorgestelde locatie is op de voormalige hockeyvelden in Rijen. De komende maand zullen de drie gemeenteraden hierover moeten beslissen.

Dinsdag 31 januari was commissie ruimte met op de agenda een gewijzigd bestemmingsplan voor de Nieuwstraat 52 in Gilze. T.o.v. het vorige plan is een aantal beperkte wijzigingen voorgesteld. Voor het bestemmingsplan “Tussen de Leijen” lag voor een voorstel om een zogenaamd herstelbesluit te laten nemen door de gemeenteraad. Deze worden noodzakelijk geacht om het plan aan te vullen en te verbeteren. Tenslotte kwam aan de orde de voortgangsrapportage over de spoorzone over het 3e kwartaal van 2022.

Als laatste deze week de bijeenkomst van de commissie Samenleving op 1 februari. Op de agenda een brief van de MR van OBS De Wildschut in Gilze over de inrichting van het schoolplein. Deze werd toegelicht door de voorzitter van de MR. De voorzitter van de badmintonclub Gilze kwam vervolgens een brief toelichten over het aantal badmintonvelden in de nieuwe sporthal in Gilze. Voor v.v. Molenschot stond een krediet aanvraag renovatie Hoofdvel den oefenveld 3 op de agenda. Tenslotte is er nog gesproken over de voortgang van de uitvoeringsagenda sportbeleidsplan en de stand van zaken over de inclusieagenda. Zoals je ziet heel veel diverse onderwerpen, wil je hier ook over meepraten: neem dan contact op met één van de raadsleden of via info@kern75.nl. De uitzending en stukken van de vergadering zijn te vinden Gemeente Gilze en Rijen (raadsinformatie.nl)

Wim Broeders Gemeenteraadslid Kern’75

Terug naar archief overzicht