Betoog “2de Turap 2023 & Begroting 2024” van raadsvergadering 13 november 2023

11 augustus 2023

Allereerst willen wij het college en alle ambtenaren bedanken voor het opstellen en aanbieden van de 2de Turap 2023 en de Begroting 2024. Dit is weer een belangrijk moment voor ons als politiek wat betreft de gemeentelijke focus in 2024.

De wereld om ons heen heeft aanzienlijke invloed op onze lokale inspanningen. Het is een uitdaging om alles in het juiste perspectief te zien. Conflicten, soms dichterbij dan we denken, beïnvloeden ons dagelijks leven, zoals de schommelingen in grondstofprijzen en brandstofkosten die ook zijn impact hebben op gemeentelijke en provinciale projecten. Hoewel de oorzaken buiten onze directe controle liggen, moeten we als gemeenschap de gevolgen gezamenlijk dragen, vaak in de vorm van financiële uitdagingen.

Het is daarom goed om te lezen dat onze Gemeente Gilze en Rijen voor de jaren 2024 en 2025 een sluitende begroting heeft. Voor de jaren 2026 en 2027 is de begroting nog niet sluitend. De oorzaak hiervan is eenvoudig: het Rijk heeft Gilze en Rijen aangemerkt als een nadeelgemeente, wat leidt tot een vermindering van de bijdrage van het Rijk. Zoals de VNG heeft opgeroepen, laat onze gemeente duidelijk zien wat de impact hiervan is. Het mogen duidelijk zijn dat het Rijk hier aan zet is.

Om ons betoog binnen de gestelde termijn te houden wil ik hierbij enkele hoofdonderwerpen aanstippen.

Wonen
Wonen is een belangrijk thema, waarvoor we als Kern ’75 voortdurend aandacht voor vragen, zowel met betrekking tot inbreiding als uitbreiding. Daarom verzoeken wij het College met klem om grondig te blijven onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor uitbreiding- en inbreidinglocaties. Het is goed om te vernemen dat wij als Gilze en Rijen goed zijn aangehaakt bij de SRBT (Samenwerking Stedelijke regio Tilburg-Breda) waarbij woningbouw ook in Gilze en Rijen een belangrijk thema is waarover we met de regio in gesprek zijn. De samenwerking SRBT zien wij dan ook als “steunen en leunen” waarbij we onze gezamenlijke kennis en kunde inzetten. Graag zien we in de SRBT extra aandacht voor het openbaar vervoer in onze kernen en dat er ook aansluitingen zijn naar onze industrieterreinen. Als Kern ‘75 zullen wij in de Gemeenteraad van 20 november in amendement indienen bij het Raadsvoorstel Ontwikkelingsstrategie SRBT

Klimaat, duurzaamheid
Ook in onze Gemeente Gilze en Rijen kunnen we constateren dat periodes van droogte en hevige regenval elkaar snel opvolgen. Het is bemoedigend om te zien dat de gemeente al op diverse locaties bezig is, of plannen heeft, om onze woonomgeving aan te passen aan deze veranderingen. Mooie voorbeelden hiervan zijn:
> Wijk aanpak Rijen Noord/Oost
> Meewerken aan beekdalherstel van de Wouwervallei
> Groene buffer tussen Gilze en Rijen en Tilburg

Wat betreft de energietransitie staan we op het punt dat er noodzakelijke aanpassingen gemaakt moeten worden aan onze elektriciteitsinfrastructuur in de dorpen. Bij deze aanpassing speelt o.a. de netwerkbeheerder Enexis een belangrijke rol.

Groen in de wijk
Het is onmiskenbaar dat onze inwoners de overgang naar het nieuwe groenbedrijf voor het onderhoud van de openbare ruimte hebben opgemerkt. Als Kern ’75 zijn we op de hoogte wat betreft de hoeveelheid klachten van onze inwoners. Het onderhoud was onder de maat, ik zeg bewust was, want we merken dat de afgelopen maanden alles op alles wordt gezet om de opgelopen achterstand in te halen. De wethouder heeft al eerder aangegeven dat het tot het eind van jaar 2023 zal duren om deze inhaalslag af te ronden.

Verkeer
Het verhogen van het budget voor onderhoud aan onze wegen van € 1,8 miljoen lijkt een verrassing in deze begroting. Maar met deze € 1,8 miljoen zullen wegen en trottoirs worden verbeterd. En wij als Kern ’75 zijn heel blij dat dit extra onderhoud eindelijk met hoge prioriteit aangepakt gaat worden. Onze inwoners in alle kernen zullen hier de vruchten van plukken.

Het is goed om te lezen dat de herinrichting van de gehele Marijkestraat in Rijen is opgenomen in de begroting. De voortgang van deze herinrichting zien wij als Kern ‘75 met belangstelling tegemoet.

Herinrichting N282
Wij gaan ervanuit dat de Provincie Noord Brabant het project “Autoluw maken van de N282 voor Hulten” op de agenda houdt en dat dit zodra het mogelijk is tot uitvoering overgaat. Van uitstel mag zeker geen afstel komen, daarvoor hebben de inwoners al te veel tijd en energie gestoken in het maken van plannen voor deze herinrichting. Het bericht dat de N282 ter hoogte van Hulten wordt afgesloten van vrachtverkeer zolang de aanpassing niet is gerealiseerd zien wij als een tijdelijke tegemoetkoming. Compliment aan Provincie Noord-Brabant, College en inwoners dat men constructief in gesprek blijft.

ABG-organisatie
Als Gemeenteraad zijn we al een behoorlijke periode bezig met het toekomstbestendig maken van onze ABG-organisatie. De medewerkers zijn hierover heel duidelijk: het werken in één kantoor is wat hun betreft de koers naar voren. We hebben al veel tijd en geld gestoken in dit proces en de 3 gemeenteraden hebben zich geconformeerd naar de routekaart zoals beschreven in het rapport “Met het oog op de toekomst” waarbij we uiteindelijk naar 1 gezamenlijke huisvestiging gaan.

Als Kern ’75 werden we aangenaam verrast door het laatste nieuws over een mogelijke locatie voor een bestaand kantorengebouw in de Spoorzone van Rijen. Dit lijkt voor ons een mooie kans, vooral omdat we hiermee kunnen voorkomen dat we vertraging oplopen in verband met een nieuw bestemmingsplan en de uitdaging van het regelen van een elektriciteitsaansluiting.
Wat wij, als Kern ’75, nu belangrijk vinden, is dat we die interne energie die we hebben opgebouwd, omzetten in concrete acties. We willen ervoor zorgen dat onze ABG-organisatie niet alleen aantrekkelijk blijft als werkgever, maar ook voldoet aan zowel de huidige als de toekomstige normen. Laten we samen werken aan deze doelen en stappen zetten om van onze plannen realiteit te maken. Kern ‘75 wil duidelijk zijn naar alle raasleden in de ABG “Het indrukken van een zogenaamde “pauzeknop” raden wij op dit moment ten zeerste af, aangezien dit niet alleen kan leiden tot meer kosten, maar ook tot frustraties bij onze ambtelijke organisatie.

Erfgoed met betrekking tot de kerkenvisie
De rol van de kerk in onze dorpen is sterk aan het veranderen. Dit heeft impact op de kerkgebouwen en het gebruik daarvan. Hoewel de gemeente geen eigenaar van de kerken is, zijn het in onze dorpen stuk voor stuk beeldbepalende gebouwen. Daarmee is er een gedeelde verantwoordelijkheid.

Groen
Tussen 2023 en 2026 zal jaarlijks een extra budget van € 200.000 beschikbaar zijn om de kwaliteit van groenvoorzieningen te verbeteren. We streven naar meer groen en een verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimten. In de nieuwe groenvisie zal deze ambitie gericht zijn op het benutten van kansen en mogelijkheden om nieuw groen te integreren, zowel in bestaande gebieden als bij nieuwe plannen. Voor 2024 staan de volgende initiatieven gepland:
• Het versterken van groenvoorzieningen in het Project Rijen Noordoost
• Het planten van nieuwe bomen in diverse straten in Gilze en Rijen.
• Er is budget beschikbaar voor park Wolfsweide in Rijen

Dicht bij de burger
De Jeugd heeft de toekomst. Het is dan ook goed om te zien dat we met het vaststellen van deze begroting de Scouting Rijen kan starten met de renovatie van hun clubgebouw. Ook wordt het skatepark in Gilze vernieuwd en wordt er in het gebied de Moerstraat in Rijen een nieuwe skatebaan gerealiseerd. Wat Kern ‘75 betreft zijn dit perfecte investeringen voor de jeugd.

Ook ten aanzien van het sportklimaat zet onze gemeente mooi stappen. Onlangs is er geïnvesteerd in de accommodatie van VV Molenschot. Voor het komende jaar staan op de agenda; een QuickScan voor de accommodatie van VV Rijen, Sporthal “Achter de Tuintjes” in Gilze gaat worden gerealiseerd, renovatiewerkzaamheden voor de velden van VV Gilze en de nieuwe sportzaal Sporterijen in Rijen wordt in 2024 opgeleverd.

Ons sociaal team in de gemeente zet alles op alles om onze inwoners met zorgvragen snel, adequaat, en met zorg te bedienen. Of het nu gaat om lichtere vragen via het Dorpsteam of om vragen die direct door het sociaal team worden opgepakt, we streven naar een dienstverlening die aansluit bij de behoeften van onze gemeenschap. Als gemeente Gilze en Rijen hebben we een scala aan regelingen en mogelijkheden tot onze beschikking, maar we realiseren ons dat het soms een uitdaging is om al deze mogelijkheden onder de aandacht van onze inwoners te brengen.
Binnen Kern ’75 geloven we sterk dat onze Dorpsteams een cruciale rol spelen op dit punt. Ze verdienen alle ondersteuning die nodig is om deze informatie bij onze inwoners te brengen. Laten we samenwerken om ervoor te zorgen dat elke inwoner zich bewust is van de mogelijkheden en ondersteuning die onze gemeente te bieden heeft. Want samen bouwen we aan een gemeenschap waarin iedereen de zorg en aandacht krijgt die ze verdienen

Evenementen organisaties
Als Kern ’75 streven we ernaar om onze lokale gemeenschap te versterken en te ondersteunen, vooral als het gaat om het organiseren van evenementen door onze betrokken inwoners. We realiseren ons dat het voor lokale non-profit verenigingen en stichtingen steeds uitdagender wordt om hun evenementen te organiseren, met de groeiende druk van wet- en regelgeving en de voortdurende stijging van kosten.
Als Kern ‘75 vinden we het belangrijk dat lokale organisaties waar mogelijk ondersteunt kunnen worden vanuit de gemeente en dienen hiervoor dan ook een motie in samen met de VVD, GGR, CDA, PvdA en D66:
Motie
“Ondersteuning evenementen opnemen in het subsidie- en/of evenementenbeleid”

Tot slot
Kern ’75 is trots op het hoge voorzieningenniveau binnen onze dorpen en dat we dit kunnen behouden en versterken waar dit nodig is. Ondanks de onzekerheden van het moment, koesteren wij, als Kern ’75, het vertrouwen dat we deze trots ook in de komende jaren volmondig kunnen blijven uitspreken.

Ruud van Iersel

Fractievoorzitter KERN ‘75

Terug naar Column overzicht